Návrhy žiakov

Žiacke návrhy protiradónových opatrenií vypracovaných v projekte RadonGPS

03. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

 • Utesnenie prasklín v podlahách a stenách pivničných priestorov. Množstvo trhlín na podlahe je v dĺžke 15 m a na stenách sú trhliny v dĺžke 5 metrov. Toto opatrenie zníži prenikanie radónu do pivničných priestorov z podložia.
 • Utesnenie dverí od schodiska do garáže, do práčovne a do sušiarne – označenie B1, B2. Tesnenie bude z polyuretánovej peny po celom obvode dverí, vrátane prahu. Zlepšenie tesnosti dverí eliminuje šírenie radónu z pivničných priestorov do vyšších podlaží. Taktiež sa utesnia dvere na 1. NP, ktoré vedú do 1.PP.
 • Vetranie pivničných priestorov sa zvýši inštaláciou nútenej ventilácie v miestnostiach: sušiareň, práčovňa a garáž. V obvodových múroch sú z vnútornej strany osadené na stenách malé axiálne ventilátory. Potrubie je na vonkajšej strane ukončené protidažďovou  striežkou pre priemery  80-125 mm. Vyústenie je 120 mm od objektu a tesne nad terénom. Zvislé potrubie je na vonkajšej strane chránené 1/2 profilom plastovej kanalizačnej rúry priemeru  315 mm. Prestup potrubia cez stenu je zabezpečený pomocou chráničky – oceľovej rúry priemeru 125 mm, dĺžky 500 mm.  Otvory v stene sú vytvorené vysekaním. Pre osadenie vonkajšej časti potrubia je potrebné odkopať jamu o ploche 0,3×0,5 metra, hlbokú 0,8 metra. Po vykonaní prác je potrebné jamu späť zasypať.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

04. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

V objekte je dodatočne navrhnutá centrálna rekuperácia, ktorá zabezpečí prívod čerstvého vzduchu bez radónu do miestností. Rekuperačná jednotka je umiestnená v podkroví nad miestnosťou 1.05 – chodba. Odtiaľ vedú potrubia a výustky do miestností nasledovne:

 • Prívod čerstvého vzduchu je do miestností 1.03, 1.04, 1.11 čo sú izby.
 • Odvod vzduchu je z miestností 1.08 – kuchyňa, 1.09 – obývacia izba.

Nakoľko je strop drevený je potrebné posúdenie statikom o umiestnení centrálnej rekuperácie na stropnej konštrukcii. Žiadne stavebné práce z tohto dôvodu nie sú ocenené, iba montáž rekuperačnej jednotky podľa ceny, ktorá bola k dispozícii v štandardnom programe pre rozpočtovanie.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

05. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

 • Pod základovou doskou vedľa nosnej časti komína sa vytvorí odsávacia dutina a pre odvedenie radónu mimo objekt sa využije jestvujúce nepoužívané komínové teleso.
 • Do komína bude vložená odsávacia PVC rúra s priemerom 110 mm. Nad podlahou sa do komínového plášťa navŕta otvor, cez ktorý sa zrealizuje prepojenie odsávacej rúry v telese komína a rúry vyúsťujúcej z odsávacej dutiny pod podlahou.
 • Pod podlahou sa vyhotoví sací otvor šírky 300 mm a hĺbkou 300 mm pod úrovňou podkladného betónu.
 • Vzhľadom na to, že zasahujeme do komínového telesa, navrhujeme použiť jadrové vŕtanie otvorov s priemerom do 100 mm.
 • V podstrešnom priestore je navrhnuté osadenie ventilátora. Ventilátor musí byť oddelený od potrubia tlmičom kvôli zabráneniu prenosu hluku. Výkon ventilátora je navrhnutý 58 W.
 • Na vyústenie odsávacieho potrubia bude nainštalovaná ventilačná rotačná hlavica.
 • Navrhnuté riešenie je účinné pre zníženie koncentrácie radónu pod väčšinou pôdorysu rodinného domu.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

06. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Zníženie nepriaznivých účinkov radónu je riešené  v 1. podzemnom podlaží. Jedná sa o miestnosti 0.04 – Sušiareň, 0,05 – Sklad, 0.06 – Kotolňa. Celková výmera miestností je 41,88 m2.

Eliminácia nepriaznivých vplyvov radónu je vyriešená položením odverávacej vrstvy na existujúcu podlahu. Táto vrstva je vytvorená použitím plastového strateného debnenia IGLU ‘®. Sú to tvarovky vyrobené z polypropylénu pre odvetrávané podlahy a sú vhodné nielen na odvlhčenie muriva, ale aj na izolácia proti radónu. Rozmer tvarovky je 500x500v100 mm.

Vzniknutá vzduchová vrstva je odvetraná cez fasádu do vonkajšieho prostredia plastovým potrubím. Zmena smeru potrubia je riešená doplnkami k potrubiu – kolenami. Na potrubí je z vonkajšej strany umiestnený  ventilátor s výkonom 35W. Miesta takéhoto odvetrania sú navrhnuté 2.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

07. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Rodinný dom je samostatne stojaci, osadený v juhovýchodnej časti pozemku a orientovaný vstupnými dverami a garážovou bránou k miestnej komunikácii.

Terén je  prevažne svahovitý, od stredu parcely pozemok klesá v smere od komunikácie. Okolo domu nie sú žiadne prekážky pre realizáciu protiradónového opatrenia. Len chodník a záhrada a v blízkosti domu je altánok.

Opatrením na zníženie aktivity radónu v dome  je nútené odsávanie podložia pod rodinným domom. Odsávacie potrubie bude do podložia zavŕtané cez základy. Otvor do základov bude vytvorený pomocou jadrového vŕtania. Cez základy bude potrubie vedené v chráničke.

Zberné potrubie pôjde popred dom a vyústené bude pol metra od domu. Na potrubí bude osadený radónový ventilátor Fantech Rn2 Inline s montážnou sadou. Pre uloženie zberného potrubia bude potrebné urobiť výkop šírky 300 mm, hĺbky 350 mm a dĺžky 7310 mm. Výkop bude následne tou istou zeminou zasypaný – voľne uložený.  V mieste zavŕtavania potrubia bude vykopaná štartovacia jama 0,8×0,8×0,3 meter.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

08. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Ide o dvojpodlažný rodinný dom. Dom sa nachádza v mierne svahovitom teréne. Svah je so sklonom smerom juh – sever. Dom je starší, prebehla v ňom rekonštrukcia. V rámci rekonštrukcie bol navrhnutá aj rekuperácia. Rozvody, umiestnenie centrálnej jednotky sú zakreslené podľa skutočnosti.

Rozvody sú vedené v 1. NP pod stropom. Budú zakryté sadrokartónovým obkladom. Výustky sú na novovybudovaných  priečkach. V 2. NP sú len výustky v stenách.

Rekuperácia bude zabezpečená vetracou jednotkou NILAN Gott 2600 TOP, ktorá umožňuje pasívnu aj aktívnu rekuperáciu. Bude umiestnená v miestnosti 1.02 – technická miestnosť.

Nakoľko ide o rozsiahlejšiu rekonštrukciu domu ceny stavebných prác nie sú uvedené. Uvedené sú len ceny inštalácie rekuperácie a rekuperačná jednotka.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

09. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Protiradónové opatrenia sú v tomto objekte lokálneho charakteru. V obytných miestnostiach a v kuchyni sú navrhnuté lokálne rekuperačné jednotky RESPIRO 100 RD. Ich inštalácia si vyžaduje prieraz cez murivo priemeru 100 mm. Na vytvorenie otvoru budú použité jadrové vrty.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

10. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Nakoľko sa jedná o rodinný dom pred výstavbou, je odvedenie radónu navrhnuté formou odvetrania podložia.

Základy sú vytvorené základovými pásmi s nadzákladovým murivom z debniacich tvárnic v troch radoch nad sebou. Toto riešenie dáva dostatočný priestor na odvetranie podložia. 500 mm pod úrovňou podlahy bude násyp medzi základovými konštrukciami zhutnený. Následne sa do štrkovej drenážnej vrstvy urobia rozvody odsávacieho potrubia z drenážnych rúr. Prestupy cez nadzákladové murivo budú chránené oceľovou rúrou.

Odsávacie potrubia budú zaústené do zberného zvislého plastového potrubia DN 125mm, ktoré pôjde interiérom domu. Bude umiestnené v technickej miestnosti, a vyvedené bude nad strešnú konštrukciu. Na potrubie bude osadený radónový ventilátor Fantech Rn2 Inline s montážnou sadou,

Pri odvetrávaní podložia musí  byť urobená kvalitná protiradónová izolácia základovej dosky alebo podkladného betónu. Na štrkovú vrstvu pred betonážou je potrebné položiť geotextíliu.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

11. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

V suteréne sú vybúrané dva otvory, do ktorých sa osadia vetracie mriežky so sieťkou a zatváraním. Tieto prieduchy zvýšia prirodzené odvetrávanie suterénu čím sa zníži koncentrácia radónu v objekte.

Taktiež sa zaizolovali dvere pri schodisku v suteréne polyuretánovým tesnením. Táto úprava zamedzí nadmernému prenikaniu radónu do vyšších podlaží.

Na 1. NP sa v obývacej izbe taktiež osadí vetracia mriežka so sieťkou a zatváraním. Obývacia izba sa nachádza nad nepodpivničenou časťou objektu a vetracia mriežka slúži na  zníženie koncentrácie radónu v tejto miestnosti. 

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

12. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Popis priestoru okolo domu – priamo nad navrhnutým proti-radónovým opatrením sa nachádza drevená dutá terasa, cez ktorú je možné tieto navrhnutia realizovať. V blízkosti terasy je pristavená garáž vo vzdialenosti cca 5 metrov.

Objekt je čiastočne podpivničený. Úpravy pre protiradónové opatrenia sa budú vykonávať v miestnosti v 1.PP, v miestnosti 0.03. Za stenou miestnosti smerom k nepodpivničenej časti sa vykope v zemine odsávacia jama (vo výkrese označený ako P2).  Do jamy sa zavedie zberné potrubie DN 70 mm, ktoré bude prechádzať nosnou stenou (vo výkrese označená ako P1). Zberné potrubie následne bude prechádzať obvodovou stenou smerom von, popod existujúcu terasu. Vyústenie zberného potrubia bude následne mimo terasy. Na konci zberného potrubia bude umiestnený ventilátor (P4)

Zberné potrubie bude pri prestupe stenami vedené v chráničke (P3).

Ďalším opatrením je izolácia dverí na 1.NP, ktoré vedú na schodisko do 1.PP.  Dvere sa nachádzajú v miestnosti 1.02. Utesnenie bude páskou y polyuretánovrj peny po celom obvode dverí.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Scroll to Top